Narozen 27.9. 1943 v Praze. Oba rodiče pocházeli ze středních zemědělských hospodářství, ve kterých od dětství spolu s rodiči vypomáhal. To významně ovlivnilo jeho životní zaměření a postoje. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou, provozně-ekonomickou fakultu (1965). V roce 1981 získal titul kandidáta věd v oboru zemědělské ekonomiky. Od roku 2001 je docentem na České zemědělské univerzitě Praha (ČZU).

Po vysokoškolských studiích pracoval v zemědělském podniku jako ekonom, v podniku zemědělského zásobování a nákupu jak investiční referent, ve Výpočetním středisku ČZU jako programátor – analytik a na GŘ VHJ STS a OZS jako vedoucí útvaru zavádění automatizovaných systémů řízení (ASŘ). Od roku 1980 pracuje ve výzkumu v oboru zemědělské ekonomiky (do roku 1992 ve Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy jako vedoucí oddělení ASŘ a poté v Českém institutu agrární ekonomiky jako náměstek ředitele pro výzkum). Od roku 1990 se orientuje na výzkumné, analytické a koncepční práce pro centrální instituce, související s fungováním agrárního sektoru v podmínkách tržní ekonomiky a s formováním zemědělské politiky. Absolvoval studijní pobyty v řadě vyspělých zemích (Velká Británie, USA, Německo, Japonsko ad.).

V roce 1993 byl založen Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE), ve kterém zastával vedoucí výzkumné a řídící funkce. V roce 1998 byl jmenován ředitelem VÚZE a v této funkci působil do roku 2004. Ve funkci ředitele usiloval o zkvalitnění výzkumných a analytických činností ústavu, zejména na úkor rutinních úkolů pro centrální orgány. Po roce 2004 pracoval převážně ve funkci náměstků ředitele VÚZE a poté Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI, po sloučení VÚZE s Ústavem zemědělské a potravinářské informatiky v roce 2008). V roce 2006 v období tzv. první vlády M. Topolánka byl jmenován náměstkem ministryně zemědělství M. Vicenové.

V rámci svých vedoucích funkcí ve VÚZE koordinoval či podílel se na řešení řady národních i mezinárodních výzkumných projektů (GA ČR, NAZV, PHARE, ACE, rámcové programy EU), především v oblasti koncepčních otázek vývoje zemědělství, analýzy zemědělské politiky a analýzy ekonomického a strukturálního vývoje zemědělství. Trvale spolupracoval v těchto oblastech s OECD, FAO, Evropskou komisí a Světovou bankou a s řadou univerzit a výzkumných ústavů v zahraničí.

Ve svých funkcích přímo spolupracoval s vrcholovým vedením Ministerstva zemědělství. Byl stálým členem operativních i jiných porad ministra. V období 2000 – 2004, kdy vrcholila příprava ČR a českého agrárního sektoru na vstup do EU, se významně podílel na analytických podkladech a doporučeních pro centrální orgány. Byl v těchto rolích členem příslušné komise MZV a také členem pracovního týmu RASES při předsednictvu vlády ČR. Podobnou úlohu zastává v současnosti v rámci přípravy českého agrárního sektoru na Společnou zemědělskou politiku EU po roce 2013.

Výsledky práce rozšiřoval také formou častých přednášek a vystoupení na domácích i zahraničních vědeckých seminářích, konferencích ap. V českém prostředí je či byl členem Vědecké a Správní rady ČZU, předsednictva České akademie zemědělských věd, redakční rady časopisu Zemědělská ekonomika, vědecké rady MPSV, komisí Ministerstva zemědělství pro rezortní výzkum ad. V zahraniční je či byl m. j. členem Výkonného výboru Evropské asociace zemědělských ekonomů, expertní skupiny OECD pro vztahy východ - západ v agrárním sektoru, Světové asociace zemědělských ekonomů, Vědecké rady IAMO Halle a sítě FAO pro zemědělskou politiku.

Ag-Og İşleri

Od roku 2009 je také pedagogem na ZU Praha – Institutu tropického a subtropického zemědělství, kde přechodně zastával i funkci vedoucího katedry zemědělské ekonomiky. Je autorem či spoluautorem značného počtu publikací doma i v zahraničí. Významná je i jeho přednášková činnosti, zejména pro zemědělské podniky. Ve své výzkumné, publikační i přednáškové činnosti soustavně prosazuje preference pro malé a střední podnikání v zemědělství, resp. pro selský stav, ve kterém spatřuje garanci zdravého rozvoje českého venkova včetně pozitivních vztahů k české krajině a životnímu prostředí.