STANOVY SPOLEČNOSTI ANTONÍNA ŠVEHLY

HLAVA I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 

 1. Zapsaný spolek s názvem “Společnost Antonína Švehly, z.s.” (dále jen “Společnost”, ve zkratce “SAŠ”) byl založen 7. dubna 2003.
 2. Společnost je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 3. Navenek Společnost zastupují, jejím jménem jednají a listiny zavazující ji jako celek podepisují, a to nejméně dva členové Rady společně.
 4. Symbolem Společnosti je znak následující podoby: Modrý kruh se zeleným trojúhelníkem uvnitř se třemi zelenými čtyřlístky v okruží a textem v barvách trikolóry Společnost Antonína Švehly.
 5. Sídlem Společnosti je Praha 10 - Hostivař, Bruslařská 12 / 1187, byt č. 20.

 

§ 2

Poslání a cíle činnosti Společnosti

 

 1. Posláním Společnosti je zejména:
  1. pěstovat úctu k českým národním tradicím se zvláštním zřetelem k době devatenáctého století a První republiky
  2. šířit mezi občany povědomí o demokratickém odkazu Antonína Švehly a politice Agrární strany
  3. zabývat se historií liberálně konzervativních idejí v českém prostředí
  4. vyjadřovat se veřejně k aktuálním otázkám z oblasti činnosti Společnosti a svými stanovisky přispívat k jejich řešení.
 2. Svých cílů se Společnost snaží dosáhnout zejména:
  1. schůzkami členů,
  2. využíváním odborné knihovny,
  3. zprostředkováním výměny informací mezi členy,
  4. vydáváním periodických a neperiodických publikací,
  5. pořádáním přednášek, kurzů, výstav a exkurzí a
  6. navazováním kontaktů s institucemi podobného pracovního zaměření v tuzemsku i zahraničí.

 

HLAVA II.

ČLENSTVÍ

§ 3

Vznik a formy členství

 

 1. Členem SAŠ může být každá fyzická osoba.
 2. O přijetí za člena rozhoduje Rada na základě přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

 

§ 4

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména
  1. účastnit se veškeré činnosti Společnosti a rozhodování o jejích záležitostech způsobem určeným ve stanovách, organizačním, jednacím a volebním řádu,
  2. volit a být volen do orgánů Společnosti,
  3. předkládat své návrhy, připomínky a stížnosti orgánům Společnosti,
  4. dostávat bezplatně jeden výtisk periodických publikací Společnosti.
 2. Člen je povinen zejména:
  1. dodržovat stanovy Společnosti a řídit se rozhodnutími jejích orgánů,
  2. chovat se tak, aby neutrpělo dobré jméno Společnosti,
  3. uhradit ve stanovené lhůtě a výši členský příspěvek.

§ 5

Členský příspěvek

 

 1. Členský příspěvek se platí ročně a o jeho výši pro následující kalendářní rok rozhoduje valná hromada.
 2. Členský příspěvek je splatný do konce března příslušného roku.

 

§ 6

Zánik členství

 

 1. Členství ve Společnosti zaniká smrtí člena, dobrovolným vystoupením nebo zrušením členství Radou z důvodu závažného porušení povinností.
 2. Vystoupit ze Společnosti lze kdykoliv písemným oznámením adresovaným Radě.
 3. Pokud řádný člen do 31. 3. daného roku nezaplatí členský příspěvek jeho členství zaniká.

 

HLAVA III.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

§ 7

Orgány Společnosti jsou:

 1. valná hromada,
 2. Rada,
 3. revizní komise a
 4. čestný předseda.

 

§ 8

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Do výlučné pravomoci valné hromady patří
  1. schválení zprávy o činnosti a hospodaření Rady,
  2. schválení zprávy revizní komise,
  3. schválení plánu činnosti a rozpočtu na příští rok,
  4. rozhodnutí o návrzích Rady a členů,
  5. volba a odvolání Rady a revizní komise,
  6. stanovení výše členských příspěvků, změna stanov a
  7. rozpuštění Společnosti a rozhodnutí s ním bezprostředně spojená.
 2. Řádnou valnou hromadu svolává Rada nejméně 1x v roce. Mimořádná valná hromada se koná na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny členů.
 3. Valná hromada musí být svolána písemně, s uvedením jejího programu, nejméně tři týdny před stanoveným termínem. Návrhy členů k jednotlivým bodům programu, které mají být předloženy valné hromadě k úvaze a případnému rozhodnutí, musí být doručeny Radě nejpozději týden před valnou hromadou.
 4. Valná hromada je způsobilá se usnášet při přítomnosti nadpolovičního počtu členské základny.
 5. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, usnáší se valná hromada prostou většinou přítomných členů.
 6. Hlasování se provádí hlasovacími lístky nebo aklamací, pokud tak rozhodne valná hromada. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy či případně 1. místopředsedy.
 7. Valná hromada volí členy Rady a určuje jejich počet. Valná hromada volí tajnou volbou předsedu, místopředsedu a ostatní členy Rady.

§ 9

Rada

 

 1. Rada je výkonným orgánem Společnosti. Spravuje majetek Společnosti, vyřizuje její záležitosti a rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou stanovami vyhrazeny valné hromadě.
 2. Členem Rady může být výhradně fyzická osoba, která je členem Společnosti.
 3. Rada jmenuje manažera a určuje jeho pracovní náplň.
 4. Funkční období Rady je roční. K předčasnému odvolání Rady valnou hromadou je zapotřebí dvoutřetinové většiny platných hlasů. Ihned po odvolání Rady musí být zvolena Rada nová.
 5. Jestliže některý člen Rady zemře nebo rezignuje na svoji funkci, Rada může na jeho místo kooptovat jiného vhodného člena Společnosti. S kooptacemi musí být seznámena nejbližší valná hromada, která kooptované členy potvrdí nebo zvolí nové.
 6. Zemře-li nebo rezignuje-li na svoji funkci předseda, převezme jeho pravomoci první místopředseda. Na nejbližší valné hromadě bude pak zvolena nová Rada.
 7. Rada může jmenovat manažera Společnosti a určit náplň jeho činnosti.

§ 10

Činnost Rady

 

 1. Rada se schází zpravidla jednou měsíčně v předem určeném dni. Mimořádnou schůzi může svolat předseda. Musí tak učinit vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů Rady.
 2. Schůze Rady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti první místopředseda.
 3. Rada se usnáší prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Pro způsobilost k usnášení je potřebná přítomnost nejméně poloviny členů Rady, usnesení je přijato nadpoloviční většinou přítomných členů Rady.

§ 11

Povinnosti jednotlivých členů Rady

 

 1. Základní povinnosti jednotlivých členů Rady vyplývají z organizačního řádu Společnosti.
 2. Jednání Rady se zúčastňují s hlasem rozhodujícím její předseda, místopředseda a další členové Rady. S hlasem poradním čestný předseda, manažer a předseda revizní komise.

§ 12

Revizní komise

 

 1. Revizní komise je revizním a kontrolním orgánem v hospodářských a dalších vnitřních záležitostech Společnosti. Revizní komise je zcela nezávislá na ostatních orgánech Společnosti a ze své činnosti je odpovědná pouze valné hromadě.
 2. Své zprávy a zjištění včetně stanovisek k podáním a stížnostem členů Společnosti i občanů nebo dalších orgánů a organizací v záležitostech týkajících se Společnosti předkládá revizní komise průběžně Radě a souhrnně valné hromadě.
 3. Po skončení kalendářního roku revizní komise schvaluje účetní závěrku finančního hospodaření Společnosti a připraví rozpočet na nový kalendářní rok.

§ 13

Čestný předseda

 

 1. je osobností, která se v současné době nejvíce zasloužila o rozkvět Švehlova rodiště, Prahy - Hostivaře
 2. čestným předsedou může být pouze jedna osoba
 3. má právo se účastnit všech jednání Rady s hlasem poradním

HLAVA IV

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

§ 14

 1. Společnost hospodaří se svým majetkem podle obecně závazných předpisů a finančního rozpočtu, schváleného valnou hromadou.
 2. Za majetek Společnosti odpovídá Rada.
 3. Finančními zdroji Společnosti jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary, odkazy a subvence,
  3. příjmy z prodeje vlastních publikací a
  4. příjmy z vlastních kulturních a společenských akcí.

HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 15

Změna stanov

 1. O změně stanov může rozhodnout valná hromada jen na základě návrhu Rady nebo na základě písemného návrhu podepsaného nadpoloviční většinou členů Společnosti, pokud je změna stanov v programu valné hromady výslovně oznámena. K přijetí změny stanov je potřebná dvoutřetinová většina platných hlasů. Text změn stanov musí být zaslán každému členu, který o to výslovně požádá.
 2. Stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem jejich schválení.

§ 16

Rozpuštění Společnosti

 1. O dobrovolném rozpuštění Společnosti může rozhodnout na návrh Rady mimořádná valná hromada, svolaná jen za tímto účelem, dvoutřetinovou většinou platných hlasů.
 2. V případě rozpuštění bude majetek Společnosti poskytnut jiné obecně prospěšné instituci, která sleduje stejný nebo podobný účel. Která instituce to bude, rozhodne valná hromada na návrh Rady prostou většinou platných hlasů. Rovněž tak rozhodne, zda majetek Společnosti bude převeden bez likvidace s aktivy a pasivy nebo po likvidaci, přičemž bude zvláště přihlíženo k zachování knihovny a sbírek jako celku. Při likvidaci ustanoví valná hromada na návrh Rady likvidátora.
 3. Nerozhodne-li valná hromada jinak, připadne majetek Společnosti Národnímu muzeu v Praze.

 

V Praze dne 18. dubna 2015

Mgr. Pavel Černý, předseda Společnosti Antonína Švehly, z.s.