U příležitosti 150. jubilejního výročí narození státníka Antonína Švehly v sobotu 15. dubna uspořádala Společnost Antonína Švehly již 18. ročník tradiční vlastivědné pouti po stopách tohoto významného hostivařského rodáka, sedláka, čestného občana MČ Praha 15 a nositele Řádu Bílého lva in memoriam. Záštitu akci poskytl starosta MČ Praha 15 Michal Fischer. Akce byla finančně podpořena dotací MČ Praha 15 a darem právníka Zbyňka Kašpárka z Advokátní kanceláře Kašpárek.

Setkání u busty státníka se zúčastnilo cca 50 hostů. Mezi hosty kromě kronikářky MČ Praha 15 Pavlíny Nejedlíkové a nositelky Ceny Antonína Švehly a bývalé kronikářky Marie Zdeňkové, byli přítomni zástupci historických organizací a spolků (Sokol, Selská jízda, Baráčníci, Aktivní senioři, Demokratický klub a další), potomci agrárních rodin (členové SAŠ Jan Malypetr a Jan Trmal). Čestnou stráž držela Selská jízda a Baráčníci. Akce se zúčastnil také dlouholetý vedoucí pracovník z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Tomáš Doucha a místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Prokeš, významný člen SAŠ. Skvělé ztvárnění kulturního hudebního programu zajistil komorní sbor Cantus Sanat, sestavený ze současných i bývalých žáků ZUŠ Hostivař, pod vedením Lucie Valentové.

Zahájení u státníkovy busty se po kladení květin ujal předseda SAŠ Pavel Černý, který přítomné přivítal a pozdravil zástupce organizací a institucí. Poté následovalo předání 4 pamětních medailí z dílny známého zlatnického mistra a medailéra Slavomíra Primáka a 6 diplomů 6 oceněným osobnostem, které se zasloužily o podporu a šíření odkazu Antonína Švehly. Oceněni medailí a listem byli starostové Mojmír Krejčíček z obce Ostrava – Stará Bělá a Petr Buzík z obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, kteří pronesli projevy. Poté následovala v provedení komorního sboru Cantus Sanat píseň „Skřivánek zpívá, šveholí“ (oblíbená píseň Antonína Švehly). V druhém bloku byli oceněni pamětní medailí a listem renomovaní historici z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří vědecky zkoumají a prezentují Antonína Švehlu a celou agrární historii, Eduard Kubů a Jiří Šouša. Po proslovech oceněných historiků (mj. zmínili skvělou mezinárodní konferenci o Antonínu Švehlovi v Národním zemědělském muzeu v Praze, kde byl vyhlášen Rok Antonína Švehly), univerzitního profesora Eduarda Kubů a docenta Jiřího Šouši, byla v provedení sboru Cantus Sanat zazpívána píseň „Teče voda, teče“. Posledními oceněnými pamětními listy byli zástupci hostivařských spolků, člen rady SAŠ František Čihák a rychtář Obce Baráčníků Praha 15 – Horní Měcholupy Miloslav Rýdl. Po proslovech oceněných následovala oblíbená píseň prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“ opět v provedení sboru Cantus Sanat.

Poté se svým projevem vystoupil hostivařský občan Zbyněk Kašpárek, který představil osobnost Antonína Švehly, jeho hodnoty, poděkoval SAŠ za neúnavnou 20letou činnost a vyjádřil přání pro realizaci muzea Antonína Švehly, které by sloužilo široké veřejnosti.

Ředitel Knihovny Antonína Švehly Jan Huml hovořil o Antonínu Švehlovi a vyjádřil potěšení k budoucímu rozvoji spolupráce na projektech naší SAŠ.

Novinář Martin Švehla, vzácný host, vyjádřil poděkování naší Společnosti Antonína Švehly a prezentoval též přítomným morální hodnoty, které Antonín Švehla a jeho starší bratr právník Stanislav Švehla, vyznávali, a které by měly zůstat součástí i dnešní politiky. Stanislav Švehla mj. zajišťoval pro Agrobanku veškerou její právní agendu.

S dalším proslovem vystoupili předsedkyně Demokratického klubu Jitka Nováková spolu s místopředsedou Janem Müllerem, kteří také poděkovali předsedovi Pavlu Černému za činnost na poli osvěty a také za jeho nezištnou práci pro Demokratický klub s důrazem na hodnoty demokracie, které Antonín Švehla celý život zastával.

Starosta obce Ostrava - Stará Bělá RNDr. Mojmír Krejčíček, oceněný

Starosta obce Blatnice pod Svatým Antonínkem Petr Buzík, oceněný

Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., oceněný

doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc., oceněný

František Čihák, oceněný

Miloslav Rýdl, oceněný

Na závěr vystoupil František Sáček, jednatel Selské jízdy Jana Žižky z Trocnova, který přítomné seznámil s historií Selské jízdy a vztahem k agrární straně, jejíž byla součástí, pozval přítomné na akce na zámku ve Štěkni a shrnul linii agrárníků od Alfonse Šťastného z Padařova přes Antonína Švehlu po komunisty pronásledovaného Rudolfa Berana. Se Selskou jízdou přijel z jižních Čech i Jiří Klostermann, prasynovec Karla Klostermanna, který před 100 lety zemřel ve Štěkni.

Poté následoval zpěv české státní hymny opět prostřednictvím komorního sboru Cantus Sanat, společné focení u busty státníka a byl zahájen další ročník vlastivědné pouti spolu s posezením v restauraci Na Kačabce, kde proběhla diskuse nad vizí rozvoje naší SAŠ.

Mgr. Pavel Černý, foto Marie Zdeňková, koláž Antonín Trtílek