/15.12.2004/

Jedním z nejhorších dědictví minulých padesáti let je přerušení kontinuity přirozeného vývoje a zdeformování historie. Byly důsledně zpřetrhány veškeré vazby s minulostí a národ měl zapomenout na podstatnou část své novodobé historie. Vládnoucí režimy se nerozpakovaly vydávat několika generacím svou překroucenou a lživou pravdu za jedinou správnou a přípustnou – vše ostatní mělo být zapomenuto. Toto úsilí se obzvláště soustřeďovalo na období vzniku a budování čsl. státu. Z historie bylo vymazáno mnoho událostí a mnoho účastníků těchto událostí. Jedním z nejvíce opomíjených a skoro až zapomenutým se stal i Antonín Švehla jeden ze zakladatelů čsl. státu. Právě v nápravě tohoto stavu vidí Společnost Antonína Švehly (dále jen SAŠ) svoji hlavní úlohu. Chceme navrátit tuto osobnost zpět do všeobecného povědomí a zpět do české historie, neboť jeho veškerá činnost souvisela se vznikem a budováním mladého českého státu a byl jedním z hlavních tvůrců tohoto snažení.

Svou politickou dráhu začínal jako člen zastupitelstva obce Hostivař, byl poslancem Zemského sněmu, předsedou jedné z největších politických stran, ministrem vnitra a třikrát zvolen ministerským předsedou. Byl také členem Národní rady a jedním z hlavních aktérů vyhlášení Československé republiky. Jako člověk nezradil nikdy své ideály a celý svůj život byl uznávanou a respektovanou autoritou této země.

Cílem naší společnosti je právě na odkazu politika Antonína Švehly ukázat jeho přínos i pro dnešní dobu. Chceme zdůraznit jeho věrnost „ctění tradic“ i to, že celý život zůstal sedlákem a celý život hájil zájmy venkova. Jeho životní cesta politika od činností veřejných (Sokol, hasiči), přes funkce obecní (člen zastupitelstva) až k funkcím nejvyšším (poslanec, ministr a ministerský předseda) je příkladem až učebnicovým. Chceme připomenout, že nikdy nebyl laciným populistou, že zájmy státu stavěl nad své vlastní a nestyděl se za své vlastenectví.

SAŠ chce pěstovat úctu k českým národním tradicím se zvláštním zřetelem k době 19. století a první republiky. Chce šířit mezi občany povědomí o demokratickém odkazu Antonína Švehly. Chce obecně oživit životní kréda a postoje Antonína Švehly a připomenout jejich platnost i v dnešní době.

SAŠ se chce zaměřit zejména na následující činnosti:

- osvětovou - zajištění vzpomínkových akcí, vytyčení turistické trasy - Švehlova cesta v Hostivaři, založení časopisu, otevření internetové stránky, zajištění mediální publicity, pořádání přednášek ve školách, budování informačních panelů, spolupráce s neziskovými organizacemi Prahy 15 a s MČ Prahy 15

- dokumentační – soustřeďování historických materiálů, budování knihovny zaměřené na období života Antonína Švehly, pořádání výstav, zřizování poutacích panelů ve školách, vybudování pamětní síně – muzea

- studijní - organizování odborných přednášek, seminářů a konferencí, spolupráce s Filozofickou fakultou UK v Praze, spolupráce se Společností T. G. Masaryka, E. Beneše a Zemědělským muzeem

- nadační – výhledově založit nadaci Antonína Švehly

Společnost Antonína Švehly je neziskovou zájmovou společností otevřenou pro všechny příznivce, kteří se ztotožní s jejími ideály a cíli a kteří nám v naší činnosti chtějí pomoci.

Jsme mladá začínající společnost s minimálním lidským potenciálem a s nulovým potenciálem materiálním. Proto vítáme nové zájemce, jak o členství a tím i o práci pro společnost, nebo jen sympatizanty, kteří nám budou pomáhat morálně a podle svých možností třeba i materiálně.

Jelikož máme zájem i o soustředění dostupných památek na dobu života Antonína Švehly - budování pamětní síně/muzea - prosíme Vás všechny kdo tyto jistě vzácné památky vlastníte o navázání kontaktu s naší společností. Chtěli bychom s Vámi jednat o případném odkoupení, zapůjčení, vyrobení kopie případně i o darování.

Jsme řádně zaregistrovaná nezisková společnost a naše konání se řídi obecně platnými předpisy a Stanovami společnosti.

Všechny další informace o nás získáte na:

e-mail adrese společnosti: pavel.cerny @mail.cz

web adresa společnosti : www.sas.czechian.net

tel.: 608515271